مقاله رشته های مدیریت با عنوان مدیریت علمی

مقاله رشته های مدیریت با عنوان مدیریت علمی

مقاله رشته های مدیریت با عنوان مدیریت علمی

مقاله رشته های مدیریت با عنوان مدیریت علمی درفرمت ورد 18 صفحه قابل ويرايش

بررسي مديريت علمي ما را به اين درک بايد برساند که ما در راستاي آموزش فني و حرقه اي بسيار بد عمل کرده ايم و به جرئت مي توان گفت که در زمينه صنعتي نيز راه ايستايي را پيموده و متاسفانه هنوز هم در اين مسير هستيم چرا که ديگران با استفاده از آموزش فني و حرفه اي به قطبهاي بزرگ صنعتي بدل گرديده اند و ما هنوز به صادرات تنها مواد اوليه مي پردازيم سادگي مديريت علمي و نحوه آموزش آن شايد به باور نيايد که اين عامل باعث پيشرفت دنياي صنعتي بوده اما خود آن کشورها  مدعي اين مطلب هستند ، البته متاسفانه ما همواره چشممان  بروي تجارب دنيا بسته شده چرا چون مي خواهيم همه چيز را در ايران توليد نماييم آنهم فقط به صورت مونتاژ ، يعني ما همه چيز را مايليم سرهم بندي نماييم به همين خاطر پيکان بدون تغيير 45 سال توليدش در کشور ادامه مي يابد و آناني که بعد از ما اين صنعت را ايجاد کردند به صادر کننده اي توانا به جهان مبدل گرديند . ما مايليم همه چيز را براي ديروز آماده نماييم و اين راه ما را به ناکجا آباد کشانده است به همين خاطر بازخواني مديريت علمي مي تواند تا حدي ما  را به توجه بيشتر به آموزش خاصه فني و حرفه اي متوجه سازد . بعنوان مثال مي توان گفت ما 12 سال به دانش آموزانمان آموزش هيچ مي دهيم چرا که اين فرد پس از 12 سال هيچ کاري نمي تواند انجام دهد و در انتظار است که فرجي شود تا او به يکي از ادرات دولتي برود و در آنجا پس از آموزش مجدد به کار گرقته شود . متاسفانه همين فرد پس از اخذ مدرک کارشناسي نيز بيکار مي ماند . چرا که هنوز هم چيزي ياد نگرفته تا بتواند کاري را انجام دهد او با اينکه در کشوري زندگي ميکند که به او مي گويند از شير مرغ تا جان آدميزاد مي تواني بسازي ولي او باز هم قادر نيست ، چرا که او فقط از کارخانه مدرک سازي مدرک اخذ نموده نه کار يا تجربه کاري .


اینجا هم مشاهده کنید