مقاله رشته های مدیریت با عنوان ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

مقاله رشته های مدیریت با عنوان ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

مقاله رشته های مدیریت با عنوان ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

مقاله رشته های مدیریت با عنوان ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي درفرمت ورد 23 صفحه قابل ويرايش

برخي از نويسندگان مثل فايگنبام (1991) وايشي كاوا (1985) بر اهميت كيفيت خدمات و محصول د ربازار جهاني و متعاقباً نياز به بكارگيري رويكرد مديريت كيفيت جامع براي اداره امور تجاري به منظور كنار گذاشتن موقت رقابت ، تاكيد مي كنند . اين نويسندگان اين موضوع را به ديده ترديد نگاه مي كنند كه آيا براي بكار گيري مديريت كيفيت جامع در يك موقعيت بي رقيب ، ميل يكسان وجود دارد يا خير .

سازمانهاي بخش خصوصي در كشورهاي غربي به سرعت در حال از بين رفتن هستند اما تعدادي از آنها هنوز به كار خود ادامه مي دهند . همچنين ، سازمانهايي وجود دارند كه ويژگيهاي يكسان داشته وغالباً در چار چوب خاصي از قوانين فعاليت مي كنند (مثل مطلوبيت آب ، گاز و برق ، ارتش اجراي قانون و سازمانهاي جمع آ‎وري ماليات ) و سازمانهايي كه ضرورتاً هدفشان افزايش سهم بازار نيست (مثل سازمانهاي بهداشت عمومي ، موسسات خيريه و عمومي ) . اين امر باعث مي شود كه نويسندگان سوالهاي زير را مطرح كنند .


اینجا هم مشاهده کنید